Get Adobe Flash player

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про фіскальну політику (10 цитат)

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

1. Фіскальна політикаце сукупність фінансових заходів держави для регулювання доходів і витрат бюджету з метою досягнення певних соціально-економічних цілей суспільства, виконання найважливіших функцій держави.[ Економічна енциклопедія: У трьох томах Е45 Т.3./ Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 952с.].

2. Фіскальна політика - бюджетно-податкова, розглядаючи її як систему заходів уряду, спрямованих на зміни в державних видатках, оподаткуванні та бюджетотворенні для забезпечення прискореного економічного зростання з повною зайнятістю і стабільними цінами. Вона охоплює наступні основні завдання, а саме: послаблення коливання економічного циклу; стабілізаційне прискорення темпів економічного зростання забезпечення високого рівня зайнятості та помірних контрольованих темпів інфляції.[ Чухно А.А., Єщенко П.С., Климко Г.Н. та ін.: Основи економічної теорії / Підручник.; За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – 606 с.: іл.].

3. Фіскальна політика - це зміни в урядових видатках і оподаткуванні, що спрямовані на досягнення поставлених цілей збільшення обсягу виробництва та повної зайнятості, або зниження інфляції [Макконелл К.Р., Брю С.Л., Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ.ІІ–го  изд. К., Хагар–Демос, 1993.–785 с.,: табл.,граф.].

4. Фіскальна політика - це процес змін у системі оподаткування, урядових видатках для того, щоб: а) зменшити коливання ділових циклів; б) сприяти швидкому зростанню економіки з високою зайнятістю та без високої неконтрольованої інфляції [Самуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. З анг. – К.: "Основи", 1995. – 544 с.: іл.].

5. Е. Ліндаль розробив концепцію оптимальності фіскальної політики, яка визначається тим, що для кожного теоретичного суспільного товару є підтримання рівноваги між сумою граничних внесків його споживачів і сумою одержаних ними вигод [ Крисоватий А., Луцик А. Податки і фіскальна політика: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2003. – 312 с.].

6. Вагомий внесок у формування категорійного поняття фіскальної політики внесла і Київська Русь. На наш погляд, початком фінансового устрою у цій державі можна вважати встановлення данини. По суті, спочатку воно було майже єдиним джерелом доходів і служило задоволенню потреб князя і дружини. Надалі склад державного апарату запланував уже реалізацію інших задач. [ Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Консум. 1997. – 432 с.]

7. Фіскальна система  Російської  держави XIV-XVII століття (від Івана III до введення подушної податі ) характеризується збільшенням кількості прямих податків, що до цього представляли не дуже важливе джерело доходів, у противагу іншим доходам (оброк, мито і т.д.). [ Куйбіда В.Становлення демократичних засад місцевого самоврядування.//Економіка України.–2000.–№10.– С. 14–21.]

8. Фіскальна політика - інструмент впливу на сукупний попит за допомогою регулювання структури оподаткування, трансфертних платежів, субсидування та державних закупівель та замовлень, не виходячи таким чином за рамки кейнсіанського трактування фіскальної політики [Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Макроэкономика (пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. Б.Лисовика и др.). – С.-Пб., 1994.].

9. Фіскальна політика – це бюджетна політика, яка „спрямована на регулювання і запобігання небажаних змін сукупного попиту шляхом запланованих змін державних видатків і податків”, є „нероздільною із грошовою політикою держави” та „спрямована на те, щоб пом’якшити коливання сукупного попиту з допомогою бюджетного дефіциту або надлишку [Хейне П. Экономический образ мышления: Пер.с англ. - М., 1991.– 702с.]”.

10. Фіскальна політика - система економічних відносин, що формується стосовно заходів органів влади щодо оптимізації податкових надходжень та державних видатків для вирішення стратегічних завдань, що стоять перед державою та відповідають конкретним історичним умовам, на засадах узгодження державних інтересів та економічних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності [Юрій С., Квасовський О. Фіскальна і стимулююча ефективність спрощених режимів оподаткування для приватних підприємців // Фінанси України. – 2002. - № 8. – С. 69 – 70.].

На правах реклами: инструментальные шкафы

Освітня бібліотечка

На правах реклами: