Get Adobe Flash player

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про прогнозування (10 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. Прогнозування — процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематична інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективі. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій.[ Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К.: Гол. редакція УРЕ, 1974-1985.].

2. Прогнозування — це передбачення майбутнього стану внутрішнього і зовнішнього середовища фірми, яке базується на наукових методах і інтуїції, тобто це процес обґрунтування кількісних та якісних змін розвитку в майбутньому [Бойчик І. М, Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Бойчик. - К., 2004. - 478 с.].

3. Прогнозування — це метод, в якому використовується як накопичений у минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього з метою його визначення. Якщо прогнозування виконано якісно, результатом буде картина майбутнього, яку молена застосовувати як основу для планування. [Навч. посібник / Н.В. Дикань, I.I. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с.].

4. Під прогнозуванням звичайно розуміють наукове Сгобто засноване на аналізі фактів і доказів, причинно-наслідкових зв'язків, закономірностей) визначення ймовірних шляхів та результатів майбутнього розвитку явищ і процесів, оцінку показників, що характеризують ці явища та процеси для більш-менш. віддаленого майбутнього. Прогнозування є частиною більш загального поняття передбачення, котре поєднує всі різновиди способів здобування інформації про майбутнє: наукове, що засноване на знанні закономірностей розвитку природи, суспільства, мислення; інтуїтивне – на передчуттях людини; буденне – на так званому життєвому досвіді, прикметах і т. ін.; релігійне пророкування грунтується на вірі в надприродні сили, на марновірствах. [Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. - 702 с.].

5. Економічне прогнозування - виявлення стану та можливих напрямків розвитку економічних явищ і процесів на різних рівнях економічної системи (мікро-, мезо-, макрорівні). [Дідківська Л. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 5-те вид. – К.: Знання, 2006. – 231 с.].

6. Прогнозування - наукове передбачення, що базується на системі виявлених причиново-наслідкових зв’язків і закономірностей, визначення стану та ймовірних шляхів розвитку явищ і процесів. Прогнозування передбачає оцінку показників, що характеризують ці явища і процеси, на перспективу. [Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – К.: Знання,2007. – 1072 с.].

7. Прогнозування — це наукове, обгрунтоване системою встановлених причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей виявлення стану та вірогідних шляхів розвитку явищ і процесів. Прогнозування передбачає оцінку показників, які характеризують ці явища в майбутньому. [Стельмащук А.М., Навчальний посібник. - Тернопіль : ТАНГ, 2000. - 315 с].

8. Економічне прогнозування - це процес розробки економічних прогнозів. Він грунтується на вивченні закономірностей розвитку різних економічних явищ і процесів, виявляє найбільш ймовірні та альтернативні шляхи їх розвитку і дає базу для вибору та обгрунтування економічної політики на перспективу.[Стельмащук А.М., Навчальний посібник. - Тернопіль : ТАНГ, 2000. - 315 с].

9. Соціально-економічне прогнозування являє собою процес розробки економічних і соціальних прогнозів, який ґрунтується на наукових методах пізнання економічних і соціальних явищ та на використанні усієї сукупності методів, способів та засобів економічної прогностики. Об’єктом соціально-економічного прогнозування є процес розширеного відновлення на конкретній території, предметом – визначення можливого стану економічних об’єктів (регіонів) та альтернативних шляхів його досягнення у майбутньому, дослідження закономірностей та способів розробки регіональних соціально-економічних прогнозів. [Стеценко Т.О, Тищенко О.П. Управління регіональною економікою, 2010. - 265 c.].

10. Соціальне прогнозування -  це спеціальне  дослідження  про ймовірні перспективи розвитку соціального об’єкта. До того ж  об’єктом може бути і соціальне явище, процес, і соціальний прошарок, і соціальне становище особистості. Метою соціального прогнозування є підготовка науково обґрунтованих пропозицій про те, в якому напрямку бажаний розвиток соціального об’єкта. Якщо ми маємо справу з визначеним соціальним явищем, то метою наукового прогнозу буде не просто передбачення його становище  в майбутньому, але і виробка мір, які дозволяють у потрібному напрямку вплинути на це явище. Отже , в ході наукового прогнозування вирішуються дві головні задачі: визначається і мотивується  мета ймовірного розвитку об’єкта, визначаються засоби і способи досягнення цієї мети. [Інститут економіки та прогнозування Національної Академії Наук України  України  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ief.org.ua/ . - Назва з титулу екрана.]

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: