Get Adobe Flash player

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про ринок праці (13 цитат)

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

1. Із політекономічної точи зору, як економічна категорія, ринок праці представляє собою одну з найбільш важливих підсистем виробничих, взагалі економічних відносин. Її трактують як „сукупність ... відносин власності між найманими працівниками, капіталістами і державою (опосередковано) щодо умов праці та часткової оплати її результатів [Мочерний С. Ринок праці // Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т.3. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – С. 247–249.].

2. Ринок праці - сукупність установ працевлаштування, підготовки кадрів, сприяння зайнятості, матеріальної підтримки непрацюючих. До ринку праці належать: біржі праці, центри підготовки кадрів, служби зайнятості, комерційні центри бізнесу, фонди сприяння підприємництву, пенсійний фонд тощо. [Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – К.: Знання,2007. – 1072 с.].

3. Ринок праці — сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу. Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на визначений термін. Ринок впливає на всi сфери економiки. Вiн дає вiдповiдi на питання ЩО, ДЛЯ КОГО, ЯК виробляти. Ринок працi, зокрема, регулює рух трудових ресурсiв у народному господарствi.[ [Дідківська Л. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 5-те вид. – К.: Знання, 2006. – 231 с.].

4. Ринок праці — ринок одного з факторів виробництва, де домогосподарства в ролі найманих робітників пропонують свою працю, а фірми — виробники товарів та послуг (працедавці) — потребують її. На ринку праці встановлюється ціна праці — ставка заробітної плати — та обсяг використання праці.[ Енциклопедія. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с. С.388 Енциклопедія. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с. С.388].

5. Ринок праці - це частина економічної системи, її елемент і характеристика, в межах яких відбувається залучення праці як економічного ресурсу до сфери національного виробництва. Ринок праці передбачає сукупність механізмів, які забезпечують координацію попиту і пропозиції праці, купівлю-продаж робочої сили, визначення її вартості, організацію оплати праці, соціальну опіку через підприємницькі структури. Отже, ринком праці називається система відносин між роботодавцем і працездатним населенням з укладання трудових договорів (контрактів) щодо кількості, умов та оплати праці; між населенням і органами державного управління з забезпечення права здійснювати будь-яку економічну діяльність, захисту від дискримінації в сфері праці, допомоги і компенсацій при безробітті. [Швайка Л.А. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник / Швайка Л. А. - К.: Знання, 2006. - 435 c.].

6. Ринок праці — це система суспільних відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем; це також економічний простір — сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими працівниками та регулює її попит та пропозицію [Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навчальний посібник/ Д.П.Богиня, О. А.Грішнова.- К.: Знання-Прес, 2001.- 313с.- (Вища освіта ХХI століття) 38.].

7. Ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками. [Завіновська Г.Т.  Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.].

8. "...ринок праці як щось єдине — є абстракція. В дійсності існує значна кількість дуже диференційованих ринків праці... Окремі ринки праці диференційовані за фахом, за регіонами, рівнем кваліфікації, секторами та сферами економіки... Окремі сфери і сегменти ринку праці зв'язані один з одним — тісно або слабо — через перехресну цінову еластичність" [Рофе А. И. Рынок труда: : учебное пособие / А. И. Рофе. – М. : МИК, 2003. – 271 с.]

9. Ринок праці — це механізм (інститут), що поєднує, зводить разом продавців товару робоча сила (працівників) і покупців цього товару (роботодавців) [Тимош І. М. Економіка праці: навч. посібник / І. М. Тимош. – Тернопіль: Астон, 2001. – 346 с.].

10. Ринок праці — система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили, що базується на економічних законах попиту і пропозиції, конкуренції, грошового обігу. Економічно прийнятим і рівнозначним слід вважати використання двох термінологічних словосполучень — "ринок робочої сили" й "ринок праці", оскільки вони тісно поєднані та взаємно доповнюються. При цьому товаром на них є робоча сила Ринок праці — система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили, що базується на економічних законах попиту і пропозиції, конкуренції, грошового обігу. Економічно прийнятим і рівнозначним слід вважати використання двох термінологічних словосполучень — "ринок робочої сили" й "ринок праці", оскільки вони тісно поєднані та взаємно доповнюються. При цьому товаром на них є робоча сила [Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посібник / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навч. літератури, 2003. – 226 с.].

11. Ринок праці — система економічних механізмів, норм та інститутів, які забезпечують відтворення робочої сили та її використання [Основи економічної теорії / [С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко та ін.; за ред. С. В. Мочерного]. – К. : ВЦ “Академія”, 2001. – 472 с.]

12. Ринок праці — це сфера контактів продавців і покупців трудових послуг. На ньому протистоять один одному ті. що хоче працювати (як зайняті так і безробітні), та ті, хто наймає робітників для виробництва товарів та послуг [Захаров Н. Управление социальным развитием организации : учебник / Н. Захаров, А. Кузнецов. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 263 с.].

13. Ринок праці — сукупність суспільних відносин, які регулюють рух робочої сили, використовуючи певні економічні, соціальні та організаційні засоби "...ринок праці як щось єдине — є абстракція. В дійсності існує значна кількість дуже диференційованих ринків праці... Окремі ринки праці диференційовані за фахом, за регіонами, рівнем кваліфікації, секторами та сферами економіки... Окремі сфери і сегменти ринку праці зв'язані один з одним— тісно або слабо — через перехресну цінову еластичність" [Генкин Б. М. Экономика и социология труда: учебник / Б. М. Генкин. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2000. – 399 с.].

 

 

 

 

 

 

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: