Get Adobe Flash player

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про соціальну державу (7 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. Социальное государство – это особый тип государства, возникшего в результате широкого исторического компромисса разнонаправленных политических и социальных сил в интересах всех слоев общества, основанного на осознании зоны объективных общих интересов контрагентов социального противоборства и необходимости ее дальнейшего расширения с помощью активной, опирающейся на экономическую эффективность и политическую стабильность, социальной политики [Храмцов А.Ф. Социальное государство практики формирования и функционирования в Европе и России. СоцИс. – 2007. - № 2.]

2. Социальное государство пришло вслед за правовым потому, что последнее в его классическом либеральном (формальном) варианте опиралось, прежде всего, на принципы индивидуальной свободы, формального юридического равенства и невмешательства государства в дела гражданского общества. А это привело к глубокому фактическому неравеству, кризисным состояниям в экономике и классовой боротьбе. Все это потребовало от государства перехода в новое качественное состояние, выполнения им новых функций [Лукашева Е.А. Социальное правовое государство. Проблемы общей теории и государства. Под ред. В.С. Нерсесянца. М., НОРМА – ИНФРА – М, 1999.]
Соціальна держава являє собою особливий тип високорозвинутої держави, в якій забезпечується високий рівень соціальної захищеності усіх громадян шляхом активної діяльності держави по регулюванню соціальної, економічної та інших сфер життєдіяльності суспільства, встановлення в цьому соціальної справедливості й солідарності. [Гончаров П.К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, российская модель // Социально – гуманитарные знания. – 2000. - № 2. – с. 18 - 36]

3. Соціальною є держава, яка гарантує всім людям реалізацію їхніх прав і свобод, рівні умови вільного розвитку і розвиток окремої особистості, соціальний захист нужденним, досягнення соціальної і політичної стабільності мирними засобами й в інтересах усіх членів суспільства [А.О. Сіленко дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні» Київ, 2000, с. 15]

4. Соціальна держава - це вид держави, яка у своїй діяльності прагне до загального добробуту всіх громадян, соціальної захищеності і соціальної справедливості для всіх членів суспільства. Вона, зокрема охоплює сукупність державних установ, податкову політику, діючі стандарти та заходи контролю для досягнення мети щодо зниження соціальних та вітальних ризиків для громадян. Держава та уряд зобов'язуються підтримувати та забезпечувати в законодавстві і управлінні соціальну рівність та справедливості. [Поняття і ознаки соціальної держави. - з кн: Загальна теорія держави і права (ред. проф. М. В. Цвік та ін.) - Харків «Право» 2002]

5. Соціальна держава – це держава, що визначає людину найвищою соціальною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які перебувають у важкій життєвій ситуації, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості і своє призначення вбачає у забезпеченні громадянського миру і злагоди у суспільстві. [Яковюк І.В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2000. – 19с.]

6. Соціальною державою є держава, яка не тільки прагне до соціальної безпеки, але й до соціальної справедливості, суспільної інтеграції та можливості розкриття особистості. Від виваженого підходу до цих цілей залежить законність соціальної держави. Ці цілі є інтегральною складовою частиною суспільного блага. Завдання держави полягає не у тому, щоб повністю брати на себе здійснення цих цілей. Вона повинна тільки гарантувати, що на основі рамкових умов, за які вона несе відповідальність, суспільству буде дано можливість досягати ці цілей. [Манфред Шпікер. Соціальна держава: Принципи - межі - можливості. - Режим доступу: http://sd.net.ua/2010/02/19/neuhauz_socialna_derzhava.html]

7. Соціальна держава - це держава, яка прагне до забезпечення кожному громадянину достойних умов існування, прав на соціальний захист, на участь в управлінні виробництвом. [Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. – К.: Дакор, КНТ, 2006 . – 416 с.]
Соціальна держава — держава, що прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в управлінні виробництвом, а в ідеалі приблизно однакових життєвих шансів, можливостей для самореалізації особистості. [Політологія: курс лекцій Навчальний посібник / - Тернопіль: Магнолія-плюс, 2004.- 236 c. ]
соціальна держава – це продукт еволюційного розвитку капіталізму, що наростав під впливом науково-технічної революції, диверсифікації виробництва, відповідного підвищення доходів населення, зростання потреб та урізноманітнення їх структури [Підпригорщук Я. Соціяльна держава / Я. Підпригорщук // Розбудова держави. – 1996. – № 9. – С. 23–30]

На правах реклами: Пресса механические объявления пресса механические.

Освітня бібліотечка

На правах реклами: